بر روي مربع قرمز رنگ کليک کنيد

مربع قرمز را طوري حرکت دهيد تا مستطيل هاي آبي با آن برخورد نکنند

مربع قرمز به ديوارهاي مشکي هم نبايد برخورد کند

در صورتيکه بيشتر از 18 ثانيه به اين کار ادامه دهيد، يک فرد با استعداد هستيد

گفته مي شود که خلبانان آمريکا مجبور هستند تا 2 دقيقه دوام بياورند

www.tafresh.net
شهرستان تفرش